1C:COMPANY MANAGEMENT (PHIÊN BẢN: SẢN XUẤT)

35,000,000 

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp sản xuất, dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sản xuất, Bán hàng, Mua hàng, Kho, Tài chính, Tiền lương, Kế hoạch

1C:COMPANY MANAGEMENT (PHIÊN BẢN: SẢN XUẤT)

35,000,000